اولین خلبان ایرانی

اولین خلبان ایرانی

اولین خلبان ایرانی

محمدتقی خان پسیان معروف به کلنل محمدتقی خان، نخستین ایرانی بود که موفق به طی دوره خلبانی و پرواز با هواپیما شد.

او در سال هزار و دویست و نود و نه در آلمان تحصیلات نظامی خود را ادامه داد و به عنوان نیروی هوایی آلمان با انجام سی و سه سورتی پرواز نام خود را به عنوان نخستین خلبان ایرانی در تاریخ ثبت کرد.

محمدتقی معروف به کلنل محمدتقی خان پسیان در سال ۱۲۷۰ خورشیدی در ، ورزقان زاده شد. رستم بیگ جد خاندان پسیان بعد از عهدنامه ترکانچای و جدایی شهرهای قفقاز از ایران زندگی زیرسلطه بیگانگان را برنتابید و به تبریز مهاجرت کرد. رستم بیگ و پدر محمدتقی یاور محمد باقرخان روابط نزدیکی با مقامات با نفوذ تبریز از جمله میرزاتقی خان امیرکبیر داشتند. فرزندان رستم بیگ همگی از مقامات نظامی بودند و بعضی چون علیقلی و غلامرضا در جنگ با انگلیس در شیراز کشته شدند. محمدتقی در منزل و مدرسه لقمانیه تبریز به تحصیل علوم و زبان‌های خارجی پرداخت و در پانزده سالگی به مدرسه نظامی تهران راه یافت.

محمد تقی پسیان نه تنها صاحب قلم و دارای قریحه هنری و ذوق ادبی بود، بلکه نخستین خلبان و هوانورد ایرانی است که در کشور آلمان ۳۳ بار به هوانوردی پرداخته و می‌خواست این فن را در ایران به جوانان آموزش دهد.