تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آغازثبت نام دوره های تخصصی هوانوردی با همکاری مشترک دانشگاه تربیت مدرس وآکادمی مدیریت هوانوردی آنا

 

1-دوره MBA هوانوردی

2-دوره DBAهوانوردی
3-دوره حقوق هوانوردی