دوره های در حال برگزاری

دوره های در حال برگزاری

1- دوره اول MBAهوانوردی دانشگاه تهران(در دی ماه 99 به اتمام رسیده است.)

 

2- دوره دوم وسوم MBA هوانوردی دردانشگاه تهران در حال برگزاری می باشد.