سند جامع توسعه هوافضای کشور

سند حاضر، توسعه علوم، فناوري و صنايع دانش بنيان بخش هوافضای کشور ميباشد كه شامل کلیه نهادها و عامل هایی است که به نحوی در امر شناسایی و بهره برداری از فضا و هوا جهت کاربردهایی از قبیل فعالیتهای رسانهای و مخابراتی، تصویربرداری، شناسایی و جابجایی محموله ها در هوا و فضا دخیل هستند.