گزارش بررسی سانحه هوایی اکراینی منتشر شد.

گزارش بررسی سانحه هوایی اکراینی منتشر شد.

سازمان هواپیمایی کشوری گزارش بررسی سانحه هواپیمای اکراینی را برابر استاندارهای بین‌المللی منتشر کرد.

گزارش سانحه هواپیمای اکراینی که با اهداف پیشگیرانه تهیه شده است، مشتمل بر تشریح تمامی اطلاعات، یافته ها‌، تحلیل ‌و نتیجه گیری تخصصی 12 گروه کارشناسی در مورد سانحه هواپیمای اکراینی بوده و اقدامات اصلاحی را در ابعاد بین المللی درخواست کرده است.

پرواز PS752 که فرودگاه امام خمیني (ره) را به سمت شهر کي اف ترک کرده بود، اندکي پس از برخاست از فرودگاه و در حال اوج گیری دچار سانحه شد. 176 نفر از سرنشینان اين هواپیمای اکراینی جان خود را از دست دادند. دو سوال مهم مرتبط با تمام سانحه هوايي مطرح شدند: دلیل سانحه هواپیمای اکراینی چه بوده است و چگونه مي توان از وقوع سوانح مشابه جلوگیری کرد؟

خلاصه گزارش سانحه هواپیمای اکراینی:

  • هواپیما اکراینی در اثر اشتباه کاربر سامانه دفاع هوايي مستقر در اطراف تهران به عنوان هدف متخاصم شناسايي و دو موشک به سمت آن شلیک شد.
  • عملکرد پرواز هواپیمای اکراینی نقشي در ايجاد خطا برای سامانه نداشته است.
  • انفجار موشک در نزديکي هواپیمای اکراینی عامل سقوط آن بوده است.
  • هواپیمای بوئینگ 737 دارای صلاحیت پروازی که توسط خدمه پروازی دارای صلاحیت شرکت هواپیمايي اکراين اينترنشنال هدايت ميشد، در زمان سانحه تحت کنترل ترافیک مراقبت پرواز ايران قرار داشت و هماهنگي با بخش نظامي برای صدور مجوز پرواز هواپیمای اکراینی صورت پذيرفته بود.
  • در زمان سانحه، نیروهای پدافند هوايي در سطح مراقبت بالاتر از معمول قرار گرفته بودند.
  • مطابق تحلیل های انجام شده توسط گروه بررسي سانحه هواپیمای اکراینی، توصیه های ايمني برای ارتقاء فرايند جمع آوری و انتشار اطلاعات، ارزيابي ريسک و اجرای موثر تدابیر پیشگیرانه در هنگامي که امکان دارد فعالیت های بالقوه خطرناک نظامي، هوانوردی غیر نظامي را در معرض مخاطره قرار دهد ارائه شده تا از سوانح مشابه پیشگیری شود.

پس از وقوع سانحه هواپیمای اکراینی، فیلمهای متعددی در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شد که نشان دهنده شلیک موشک به سمت هواپیمای اکراینی بود. گروه بررسي سانحه هواپیمای اکراینی نسبت به بررسي اصالت فیلم ها و استعلام از مراجع امنیتي و نظامي در خصوص شلیک موشک به هواپیما اقدام نمود. در روز 19/10/98گروه بررسي سانحه هواپیمای اکراینی به اين نتیجه رسید که برخي فیلمهای منتشر شده با زمان و مکان رخدادهای مربوط به اين سانحه تطابق دارد، لیکن هنوز در خصوص منشاء شلیک موشکها، نوع و تعداد آن و اثر آن بر هواپیما فاقد ارزيابي بود.يکي از مهم ترين ويدئوها، فیلمي بود که در يک محوطه کارگاهي ساختماني از پرواز و انفجار يک موشک گرفته شده بود. گروه بررسي سانحه هواپیمای اکراینی نسبت به تحلیل تصاوير و شناسايي نقطه فیلمبرداری پرداخت و پس از انطباق آن با تصاوير هوايي منطقه، با حضور در محل و تصويربرداری مجدد از همان زوايا به اين نتیجه رسید که فیلم منتشر شده دارای اصالت است.در بعدازظهر روز جمعه 20/10/98فردی که موفق به تصويربرداری از موشک دوم شده بود توسط مراجع امنیتي شناسايي شد و پس از مصاحبه گروه بررسي سانحه هواپیمای اکراینی با وی مشخص شد که او نگهبان يک کارگاه ساختماني بوده که پس از مشاهده شلیک و انفجار يک موشک، دوربین تلفن همراه خود را برای تصويربرداری روشن ميکند و موفق ميشود از پرواز و انفجار موشک دوم فیلم بگیرد. اين فیلم يکي از منابع کلیدی برای تعیین زمان های رويداد و تعیین محل انفجار موشک و تطبیق آن با مسیر پروازی هواپیمای اکراینی و اطلاعات راداری بوده است.

در اين گزارش، ضمن بیان مقدمات در بخش 1، اطلاعات به دست آمده در بخش 2 تشريح شده اند. دربخش 3، موضوع مديريت فعالیتهای نظامي بالقوه مخاطره آمیز برای هوانوردی غیر نظامي به شکل کلي وبه طور خاص در مورد سانحه هواپیمای اکراینی تشريح شده است. در بخش 4 سوانح مشابه مرور شده و بخش 5 به تجزيه و تحلیل موارد مطرح شده در بخش های قبلي اختصاص دارد. نتیجه گیری گزارش شامل يافته ها، علت رخداد و ساير عوامل تاثیرگذار در بخش 6 آمده و در بخش 7 توصیه های ايمني خطاب به کشورهای اداره کننده فضای پروازی، کشورهای ناظر بر فعالیت شرکتهای هواپیمايي، ايکائو و سازمان اروپايي برای تجهیزات هوانوردی غیر نظامي درج گرديده است.

دریافت گزارش کامل : گزارش سانحه هواپیمای اکراینی